image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Eucharistie

Eucharistie nebo-li svátost oltářní je živý Pán Ježíš pod způsobami chleba a vína.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal a podával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává." Podobně vzal kalich s vínem, požehnal jej a podával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a pijte, toto je moje krev, která se za vás vylévá. To čiňte na mou památku!"
A jinde:
"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli naši otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."  (Jan 6).

Ad 2) Rozkazem "To čiňte na mou památku" dal Pán Ježíš apoštolům moc proměňovat chléb v jeho tělo a víno v jeho krev. Moc proměňovat chléb a víno přešla od apoštolů na biskupy a kněze. Biskupové a kněží proměňují chléb a víno při mši svaté.

Ad 3) Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní: 1. aby se za nás obětoval ve mši svaté; 2. aby byl pokrmem naší duše ve svatém přjímání a 3. aby mezi námi ustavičně přebýval nejen jako Bůh, nýbrž i jako člověk.

Pánu Ježíši ve svátosti oltářní náleží úcta nejvyšší, totiž klaněti se mu jako Bohu.