image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Projekt Dědictví

Projekt DědictvíProjekt


„Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví / Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe”

spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko realizovaného Obcí Hażlach v partnerství s Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła v Kończycach Wielkich a Římskokatolickou farností Český Těšín

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez Gminę Hażlach w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich i Římskokatolická farnost Český Těšín

Partneři

Vedoucí partner: Gmina Hażlach
Partner: Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Partner: Římskokatolická farnost Český Těšín


Celkový popis projektu a souvislostí


Polsko-české pohraničí má mnoho kulturních památek a cenných přírodních terénů. Je to velký potenciál pro rozvoj turistiky a ekonomiky tohoto regionu. Jednou z hlavních oblastí kulturního dědictví jsou sakrální objekty v pohraničí, které tvoří důležitý prvek společné historie regionální totožnosti oblasti pohraničí. Velkým problémem historických objektů po obou stranách hranice je špatný technický stav objektů, vyžadující okamžitý zásah, který způsobuje jejich sníženou turistickou atraktivitu. Za účelem dobrého využití hodnot polsko-českého pohraničí jsou neobyčejně důležité společné aktivity po obou stranách hranice. Předmětem projektu je renovace interiéru pozdně barokní kaple Božské prozřetelnosti v obci Kończyce Wielkie, umístěné vedle paláce rodiny Thun-Hohenstein. Kaple s obrazem Božské prozřetelnosti z 18. a 19. století byla místem mnoha poutí. Do Kończyc přicházely poutě z Těšína a okolí. Již několik let pouti ze Záolší procházejí přes Kończyce cestou do Čenstochové. Velkým potenciálem kaple je její akustika, avšak s ohledem na odstrašující vzhled interiéru nebyla dosud využita.

Kostel Božského srdce Páně v Českém Těšíně vznikl z iniciativy jezuitského řádu. Základní kámen byl posvěcen 11. června 1892. Projektantem svatyně byl vídeňský architekt Ludwig Zatzka, který těleso budovy zpracoval podle vzoru jezuitského shromáždění ve Vídni.

Kostel byl vybudován v neogotickém stylu ve tvaru kříže. Čelní fasádu s portálem, centrálně umístěným okenním výklenkem obklopují dvě věže - východní nižší (nedokončená), pod kterou se nachází kaple Matky Boží z Lourdes, a západní - vyšší se zvonicí. Po rozdělení města v roce 1920 se kostel stal nejdůležitější římskokatolickou svatyní v nově vzniklém Českém Těšíně. Nyní kostel vyžaduje mnoho nákladů, včetně nezbytné modernizace vytápění kostela.

Jednou z příčin nevyužití turistického potenciálu je špatný technický stav historických objektů a také nedostatky v turistické infrastruktuře. Kaple Božské prozřetelnosti v obci Kończyce Wielkie byla na konci 2. světové války velmi poškozena. V poválečném období totalitní režim značně zanedbal památkovou péči, způsobil devastaci objektů, umožnil rozkrádání a přestavby historických interiérů. V zanedbaném stavu byla kończycké farnosti vrácena v roce 2002. Od té doby je za úsilí kończyckých farářů a farníků pomalu rekonstruována.

Interiér kaple vyžaduje akutní zásah. Nyní jsou stěny znečištěné, dochází k zatékání, vyskytují se stopy po zhotovení instalací. Proto je nutné rekonstruovat interiér kaple (malování stěn), aby historická kaple znovu získala ztracený lesk a stala se pro návštěvníky atraktivní. Dodatečnou výhodou kaple je velmi dobrá akustika objektu, jež bude v budoucnu využita při pořádání koncertů a recitálů, které navíc přitáhnou turisty do polsko-českého pohraničí. Kostel Božského srdce Páně v Českém Těšíně pochází z roku 1894. Po rozdělení města v roce 1920 se kostel stal nejdůležitější římskokatolickou svatyní v nově vzniklém Českém Těšíně.

V roce 2018 kostel přešel z rukou jezuitského řádu do vlastnictví farnosti. 2. září 2003 byl kostel zařazen na českou listinu nemovitých památek. Nyní kostel vyžaduje akutní finanční investici v oblasti fasády (havarijní stav), okolí a prací uvnitř kostela. Plynové vytápění interiéru pochází z 80. let. Nyní je - s ohledem na technický stav, koncepci a ceny plynu - vytápění velmi neekonomické,především během týdne, kdy může být obrovská budova z finančních důvodů pouze temperována.

V rámci projektu jsou plánovány akce po obou stranách hranice, určené pro obyvatele polskočeského pohraničí a turisty - koncert pěveckého souboru, jesličky a kulturně-rekreační akce v obci Kończyce Wielkie, během kterých bude prezentován a propagován nově vzniklý (za spolufinancování z prostředků Fondu mikroprojektů těšínského Slezska) turistický produkt Stezka zdraví hraběnky Thun Hohenstein, který se skládá z památek v obci Kończyce Wielkie: palác, pozdně barokní kaple, dřevěný farní kostel, rekreační zařízení: stezka, venkovní posilovna podél stezky a krásy malebné přírody Wielkich Kończyc, v tom krásných památečních dubů a kostel Božského srdce Páně v Českém Těšíně.Konkrétní popisy projektů jednotlivých partnerůNázev klíčové aktivity: Obnova interiéru Kaple Božské prozřetelnosti v obci Kończyce Wielkie

Odpovědný partner: Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich

Datum splnění: 12/2019


Konkrétní popis aktivity:

Palácová kaple Božské prozřetelnosti palácového komplexu v obci Kończyce Wielkie (obec Hażlach). Samotná kaple byla postavena v roce 1776 na místě předchozího dřevěného objektu. Ke konci druhé světové války byla kaple silně poškozena. Později, podobně jako sousední palác, byla znárodněna. V zanedbaném stavu byla vrácena kończycké farnosti teprve v roce 2002. Kaple Božské prozřetelnosti v obci Kończyce Wielkie je zapsána do krajského rejstříku památek. Kostel sv. Archanděla v obci Kończyce Wielkie byl postaven v roce 1777 a je to největší dřevěný kostel v těšínském Slezsku.

V rámci projektu je plánována rekonstrukce kaple Božské prozřetelnosti - malování interiérů.

Rekonstrukce je nezbytná, nyní je interiér kaple ve špatném technickém i vizuálním stavu.

Plánované práce zahrnují:

1. Oklepání omítek interiérů kaple na stěně do výšky 80 cm od úrovně navlhnutí.
2. Penetrace odkrytého povrchu.
3. Zhotovení hrubé omítky.
4. Nanesení renovační omítky.
5. Nanesení tmelu.
6. Odstranění barvy ze stěn a stropu.
7. Penetrace celého povrchu penetračním nátěrem.
8. Doplnění omítek, odstranění prasklin na povrchu stěn.
9. Malování stěn a stropu kaple silikátovou barvou. Plánované investiční práce přispějí ke zvýšení atraktivity veřejného prostoru v obci Hażlach a zvýšení dostupnosti k potenciálu sakrálního a kulturního dědictví obce. Zvýšení atraktivity místa přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků obce, což může mít vliv na rozvoj turistického ruchu a větší poptávku po pracovnících v tomto oboru.

Ve zrekonstruovaných interiérech kaple budou organizovány kulturní akce - vystoupení pěveckých sborů, koncerty.


Odpovědný partner: Gmina Hazlach

Název klíčové aktivity: Zvýšení atraktivity obce Kończyce Wielkie díky umístění pomníku hraběnky Thun Hohenstein.

Datum splnění: 12/2019

Konkrétní popis aktivity:

Za účelem zvýšení atraktivity centra obce Kończyce Wielkie a vzpomínky na Dobrou paní z Kończyc naplánovala obec Hażlach u stezky spojující pozdně barokní kapli Božské prozřetelnosti s dřevěným farním kostelem sv. Archanděla umístění pomníku hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein. Gabriela von Thun-Hohenstein, zvaná Dobrou paní z Kończyc Wielkich, se zasloužila dobrem vůči lidem. Nehledíc na vyznání, politické názory nebo majetnost, podporovala obyvatele těšínského Slezska a různé instituce. Byla neobyčejně citlivá vůči lidské bídě, kterou sama neznala, neboť pocházela z nejstarší a největší aristokratické rodiny těšínského Slezska. Hraběnka zorganizovala sbírku peněz a sama darovala velké částky, překračující polovinu nákladů, na vybudování dětského pavilonu na území Slezské nemocnice v Těšíně. Od základů založila v Těšíně - s pomocí svých bohatých příbuzných - první pobočku Červeného kříže a stanici Lékařské pohotovosti.

Plánovaný záměr je pokračováním a korunovací aktuálně realizovaných činností spolufinancovaných zprostředků Fondu mikroprojektů:

1. Již zrealizovaného projektu: "Stezka zdraví hraběnky Thun - Hohenstein".
2. Aktuálně realizovaného projektu: "Procházkou po Kończycach Wielkich - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohenstein".


Odpovědný partner: Římskokatolická farnost Český Těšín

Název klíčové aktivity: Zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše pro návštěvníky

Datum splnění: 08/2020

Konkrétní popis aktivity:

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně je kulturní památkou a jako taková je pod přísným dohledem orgánů památkové péče. V současné době je otevřen pro veřejnost většinou v době konání mší a obřadů. Vzhledem k jeho kulturní významnosti je cílem projektu jeho zpřístupnění pro turisty kdykoli během dne. Proto navrhujeme instalaci alarmu do chrámu tak, aby byl volně přístupný a zároveň aby byly chráněny významné interiérové a výtvarné artefakty umístěné v oltářích (svatostánek ,ostatky sv. Melchiora ). Pro umožnění turistických návštěv nejenom v létě chceme instalovat s elektrické přitápění kostela v zimním období (obecně v chladném počasí) během dne, kde hlavní topení je vypnuto.

Uvažované práce konkrétně zahrnují :

1. Instalaci alarmu (3 zóny, pohybová čídla a infračídla, 2 kamery a centrála v sakristii).
2. Instalaci vytápění.
2a. Montáž 20 sálavých panelů do lavic, vč. kabeláže.
2b. Doplnění rozvaděče.
2c. Zednické přípomoci, průrazy, drážky vč.instalačního materiálu, žlaby.
2d. Revize, inženýrská činnost,projekt elektro.
2e. Navýšení hlavního jističe o 13A(finálně 3x50A).
3. V souvislosti s rekonstrukcí topení el. kabeláž k panelům bude vedena ve stávajících kanálcích krytých deskami z teraca. Tyto kanálky jsou umístěné v podlaze s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždiček. Nové zakrytí kanálků v celém chrámu nutno s ohledem na podmínky památkové ochrany opatřit replikou existující keramické dlažby. Rekonstrukce dlažby bude ukončena jejím doplněním soklíky.
4. Po instalaci sálavých panelů do lavic proběhne jejich renovace nátěrem.

Uvažované investice umožní celodenní přístup návštěvníků-turistů do objektu. Jeho atraktivita bude výrazně vyšší zvlášť s ohledem na plánované společné kulturní akce-vystoupení sborů.


K realizaci:

Všechny plánované klíčové aktivity byly u všech partnerů realizovány. U partnera farnost Český Těšín vzhledem k technickým problémům s předlážděním kanálků bylo nutno posunout termín realizace oproti plánovanému do 09/2020. S ohledem na omezení v souvislosti s pandemií koronaviru v r. 2020 neproběhly společné aktivity kulturně-společenského rázu.


Fotodokumentace:

Dlažba před rekomstrukci (obr. 1.) a v průběhu rekonstrukce (obr. 2. a 3.)

Dlažba před rekomstrukci 2 Dlažba rekonstrukce 1 Dlažba rekonstrukce 2
Lavice před rekonstrukcí (obr. 4. a 5.) a po renovaci (obr. 6.). Lavice topení před, v průběhu a po rekonstrukci (obr. 7. a 8.). Zabezpečení kostela (obr. 9. a 10.).

Lavice renovace 1 Lavice renovace 2Lavice po renovaci Lavice topení příprava Lavice topení 1Zabezpečení kostela instalace Zabezpečení kostela result