image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Informace k probíhajícím investičním akcím

Milí farníci,
Tak, jako jsme avizovali v posledním papírovém čísle občasníku „COR“ v prosinci 2019, rádi bychom poskytli upřesňující informace k probíhajícím investičním akcím na našem kostele. Oproti našim představám informaci sdělujeme později, což je zapříčiněno i zvláštním „koronavirovým“ obdobím, na druhou stranu se některé věci finanční i technické vyjasnily, takže fakta budou úplnější.
 
Stěžejní akcí, která se v současnosti plně rozjela, je obnova fasád našeho chrámu. Výběrové řízení na zhotovitele bylo až do podepsání smlouvy o dílo v režií profesionální firmy „Dobrá zakázka s.r.o.“, která nám byla doporučena Biskupstvím ostravsko-opavským. Výběrové řízení bylo vypsáno ve 12/2019 jako uzavřené. Obeslané byly následující firmy:
WINRO s.r.o. Velké Hoštice
Fichna Hudeček Píšť
HB Delta Vsetín
Ekofas Ostrava
P.O.stav Karviná
Výše uvedené firmy byly vybrány na základě zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů a s přihlédnutím k dobrým referencím (i z prací pro naše Biskupství o-o).
Dne 10.1.2020 proběhlo zasedání výběrové komise. Nabídky podaly 2 firmy: Fichna- Hudeczek z Píště a Ekofas z Ostravy. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Fichna- Hudeczek z Píště s celkovou cenou (zaokrouhleno na tisíce) :
17.232.000,- Kč vč. DPH (pro představu nabídka firmy Ekofas byla 18.191.000,- Kč).
S vítěznou firmou byla - se souhlasem biskupství - podepsána smlouva o dílo v únoru 2020.
Obsahem této smlouvy je rekonstrukce fasád našeho kostela ve 2 etapách :
1-etapa v hodnotě 7.176.000,- Kč zahrnuje: část jižní a východní fasády, tj. průčelí chrámu (bez věže) a část ze strany exercičního domu po příčnou loď včetně. Práce na 1.etapě začaly právě zde, aby si firma pracovní postupy takříkajíc „odzkoušela“ na méně exponované části. Byly dohodnuty a odsouhlaseny veškeré postupy s orgány památkové péče (náš kostel je „kulturní památkou“). Pak se plynule naváže na průčelí.
Tato etapa- dá-li Pán- bude ukončena dle smlouvy 31.5. 2021.
2-etapa v hodnotě 10.056.000,-tis. Kč navazuje na etapu 1. a sestává z rekonstrukce:
zbylé části východní fasády (tzn. od příčné lodi přes sakristii), severní fasády (presbytář=část ze strany garáží) a západní fasády (tj. od zahrady- bez věže).
Etapa bude zahájena na vyzvání (tj. po rozhodnutí farnosti, že do 2. etapy „jdeme“) s předpokládaným termínem dokončení do 18 kalendářních měsíců . V tomto případě bychom mohli očekávat (podle termínu smlouvy) dokončení 2.etapy do 31.12.2023.
Z finančního hlediska na rok 2020 se nám povedlo zajistit následující dotace :
- mimořádná dotace Moravskoslezského kraje ve výši 4,5 mil. Kč. Zde jsme skutečně vděční a děkujeme Biskupství ostravsko-opavskému, které akci opravy fasády kostela NSJ zařadilo jako prioritní. A určitě by se tato dotace nepovedla bez výrazné podpory „našeho“ zástupce v zastupitelstvu MSK ing. Víta Slováčka - děkujeme!
- dále jsme žádali ve spolupráci s městem Český Těšín o maximální příspěvek z Programu regenerace Ministerstva kultury. I zde jsme uspěli a bylo nám přiděleno cca 1,45 mil. Kč ( 1.200.000,- Kč Ministerstvo kultury a k tomu 250.000,-Kč podíl města). Děkujeme Představitelům Města Český Těšín za vstřícnost a pochopení.
- a zbytek je finančně na nás…bez ohledu na to, že o některé dotace, jako výše uvedená z Programu regenerace lze žádat (a taky to budeme) v menší výši každoročně.
 
Druhou, již rok probíhající, viditelnou „stavební“ akcí farnosti jsou investice v rámci česko-polského přeshraničního projektu „Dědictví…“. Pro osvěžení je to projekt, jehož výsledkem je zabezpečení kostela alarmem (hotovo), elektrické vyhřívání části kostelních lavic (hotovo) a jejich renovace (hotovo), a také rekonstrukce dlažby…která se pomalu blíží do finiše. Dotace z projektu „Dědictví“ obnáší 33.250,- EUR ( cca 850.000,-Kč). Navíc jsme na dlažbu získali dotaci 350.000,-Kč od našeho města, která nám pomůže zvládnout její opravu ve větším rozsahu, než jsme předpokládali, de facto v celém kostele. Samozřejmě i zde celková výše obou dotací nepokryje náklady. Podrobné a přehledné vyčíslení zveřejníme po zakončení prací. Nicméně i tady znova srdečně děkujeme všem dárcům a brigádníkům, bez jejichž konkrétní pomoci by tyto práce nebylo možné provést a finanční náklady by byly ještě větší. Na tomto místě bychom ještě jednou rádi poděkovali Tomáši Pawerovi za jeho velké osobní nasazení do této akce. Práce na dlažbě ještě nejsou ukončeny, prosíme proto o modlitby za zdárné dokončení díla a taky znova vyzýváme ochotné farníky ke konkrétní pomoci formou brigády. Abychom splnili podmínky přidělení dotace rozsah dlažby předpokládaný projektem (překrytí částí, kde jsou kanálky) musí být dokončen do konce prázdnin.
 
Jsou to velké výzvy, drazí farníci. Bez ohledu na výše uvedená „suchá“ čísla zkusme se prosím na to podívat i tak, že je to Boží výzva pro farnost jako celek a také osobně pro každého z nás. Máme možnost se podílet na udržení a předání našeho farního kostela našim dětem v důstojném stavu. Jsme u toho účastni teď, v tomto čase. Proto jsme moc vděční, že se k tomu stavíte vstřícně i v této složité době - podporou v modlitbě, osobním angažmá a štědrostí. Každý čin i dobrý úmysl je vítán, i pomoc každého dle svých možností neboť „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu“ (1.Kor.12,7). Pán Bůh zaplať.
 
Výše uvedené akce jsou sice objemem prací, financí a komplikovaností největší, ale ne jediné. Probíhají i opravy na filiálních kostelích. O nich podáme informace při nějaké další příležitosti.
Za ekonomickou radu bychom chtěli slíbit, že se budeme snažit o transparentnost našeho počínání, přehlednost financí a informovanost. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jakož i dokumentace k opravě kostela jsou k nahlédnutí ve farní kanceláři.
Taktéž ve farní kanceláří a na nástěnce v kostele je k nahlédnutí přehledně uspořádaný výkaz: Rekapitulace hospodaření za rok 2019.
 
Děkujeme za pochopení při všech omezeních vyplývajících ze stavebních prací. I za Vaši vstřícnost a podporu. Ať dobrý Pán žehná každému dobrému dílu!