image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice 2020

Neděle 7.6. 2020                   Slavnost Nejsvětější trojice
Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
10. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č Není!!
Úterý: Sv. Efréma, jáhna a učitele církve 6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů,mučedníků 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
·       Vzhledem k vydanému mimořádnému opatření v karvinském okrese zůstává v platnosti maximální počet 100 účastníků na bohoslužbách. Po dobu omezení bude vždy pro účastníky před kostelem zapnuto venkovní ozvučení a bude se podávat svaté přijímání.
·       Sbírka na Diecézní charitu činila 43.067,-. Postničky 4.200,-. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru.
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo na stránkách farnosti.
·       V pátek 12.6. od 17:30 do 22:00 hod. opět proběhne i v našem městě akce NOC KOSTELŮ. Program visí na nástěnce, využijte této příležitosti k pozvání vašich nevěřících sousedů a přátel a také k navštívení míst, kde se scházejí jiné křesťanské sbory v našem městě.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2020, které organizuje Biskupství ostravsko-opavské, bude i náš chrám o víkendech otevřen k návštěvě a to o sobotách i nedělích vždy 12:30 – 16:30hod.
·       Srdečně zveme všechny děti k účasti na nedělním průvodu Božího Těla. Děvčata přijďte pokud možno v bílých nebo svátečních šatech a s košíčkem květin.
·       Kdo jste se přihlásili na XXVIII. Autobusovou pouť do Čenstochové kontaktujte paní Frankovou na tel. 739 002 715 nebo osobně v neděli 14. nebo 21.6. v sálce od 11:30 hod.
·      Vážení farníci, rádi bychom vám poskytli upřesňující informace k probíhajícím investičním akcím na našem kostele. Připravili jsme pro vás k nahlédnutí stavební informace, které budete mít k dispozici na internetu i na nástěnce. Pro ty, kteří nemají internet, jsou vzadu na stolíku vytištěny. Rovněž bude možno shlédnout ekonomickou rekapitulaci hospodaření za rok 2019 - tento materiál je dostupný pouze na nástěnce vzadu v kostele u vchodu.
Práce na opravě dlažby ještě nejsou ukončeny. Abychom splnili podmínky přidělení dotace, musí být do konce prázdnin opravy dokončeny v rozsahu předpokládaném projektem. To znamená, že musí být překryty části, kde jsou kanálky. Jedná se o místo při vstupu do kostela. Předpokládá to přípravu pro pokládku dlažby, která spočívá v odstranění původní dlažby a jejím očištění. Dále musí být do konce června provedena nová podkladová betonáž. Znovu proto vyzýváme ochotné farníky ke konkrétní pomoci formou brigády. Kdo by byl ochoten pomoci, prosím přihlaste se po mši sv. v sakristii nebo co nejdříve telefonicky ve farní kanceláři (tel: 555 222 692, mobil: 731 939 098). Velmi děkujeme všem ochotným a také těm, kteří se modlí o zdárné dokončení díla.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 14.6. 2020                                      Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota Mše sv. nebude
      Koňákov 10:30 hod. česky