image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Neděle 1.9. 2019                                22. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 polsky, 17:30 NEBUDE!

Odpoledne: Pouť ke sv. Melicharovi Grodeckému: 15:00 korunka k Božímu Milosrdenství a sv. požehnání 15:30 průvod na hraniční most a v 16:00 mše sv. s biskupy v chrámu sv. Marie Magdalény
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
  22. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 16:00 Návštěvy v nemocnici
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       K zítřejší odpolední slavnosti prosíme o účast v průvodu Členy Čestné Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Fatimského apoštolátu, Modliteb matek, Františkánů, děti, které byly u 1. sv. přijímání jakož i jiná společenství a skupiny naší farnosti. Také prosíme rodiče, aby vypravili všechny ministranty. Společně vydejme svědectví o Kristu.
·       Doporučujeme také shlédnout výstavu k této příležitosti, která se nachází v našem kostele.
·       V rámci oslav výročí umučení sv. Melichara bude v pátek 6.9. v našem městě, na obou březích řeky Noc kostelů. Kostely budou otevřeny k prohlídce večer do 23:00 hod. Využijte příležitosti, a navštivte chrámy v Polsku.
·       V pondělí 2.9. bude opět při mši svaté v 6:45 VENI SANCTE SPIRITUS a žehnání dětem s aktovkami na začátku školního roku. Srdečně zveme děti i učitele.
·       Od čtvrtka 5.9. budou při mši svaté obřady před křtem dospělého a po mši svaté schůzky starších biřmovanců. Setkání mladších biřmovanců v českém jazyce bude v pátek 6.9. v 19:00 hod. v sálce
·       Manželé Strežovi budou přednášet v Jablunkově pro mladé v sobotu 7.9. 2019. Doporučujeme zvláště biřmovancům. Bližší informace jsou ve vývěsce.
·       V rámci projektu Dva břehy jeden pramen“ jste zváni na den rodin v neděli 8.9. 2019 od 14:00 hod. do farního kostela a na zahradu. Program visí ve vývěsce.
·       Již tradičně se během roku budou konat schůzky oddílů skautek a světlušek. První setkání je v pondělí 9. 9. 2019. Další informace na plakátku ve vývěsce.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ posílejte prosím, do úterý 10. 9. 2019
·       V sobotu 14. září je XVII. pěší pouť do Frýdku. Informace na nástěnce.
·       Kdo ještě neodevzdal přihlášky, prosím odevzdejte neprodleně na faře.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 5.9. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 7.9. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 8.9. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. Od 13:00 tichá adorace, od 14:00 program v rámci Dne rodin Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 8.9. 2019                                                          23. NEDĚLE v mezidobí
         Sbírka na církevní školy
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. Ve 14:30 mše svatá polsky. V 17:00 svátostné požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - krmáš 10:30 hod. polsky
Ogłoszenia parafialne parafii Czeski Cieszyn
Niedziela 1.9. 2019                                                      22. NIedziela ZwykłA
 
Porządek Nabożeństw:.Kościół parafialny: 7:30 i 9:00 po czesku 10:30 po polsku, 17:30 NIE BĘDZIE!
Po południu: Odpust ku czci św. Melchiora Grodzieckiego: 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia 15:30 procesja na most graniczny i o 16:00 msza św. z biskupami w kościele św. Marii Magdaleny
 
Filie:
Sibica 7:30 godz. po polsku Żuków Górny 7:30 godz. po czesku
Mosty 9:00 godz. po czesku Ligota 9:00 godz. po polsku
      Koňákov 10:30 godz. po czesku
 
22. tydzień zwykły:
Poniedziałek:   15:30 DS Sokołowska-msza św.
Wtorek: Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 16:00 Odwiedziny w szpitalu
Piątek: 1. piątek, 16:00-17:00 adoracja i spowiedź, 18:30 adoracja 9:00 DS Grabińska-msza św.
Sobota: Św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika 15:00 DS Sibica – msza św.
 
·       Na jutrzejszą popołudniową uroczystość prosimy o udział w procesji członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Apostolatu Fatimskiego, Modlitw matek, Franciszkanów, dzieci, które były u 1. komunii św. również i inne wspólnoty i grupy naszej parafii. Prosimy także rodziców, aby przysłali wszystkich ministrantów. Wspólnie dajmy świadectwo o Chrystusie.
·       Polecamy także obejrzeć wystawę z tej okazji, która się znajduje w naszym kościele.
·       W ramach świętowania rocznicy męczeństwa św. Melchiora będzie w piątek 6.9. w naszym mieście, na obu brzegach rzeki Noc kościołów. Kościoły będą otwarte do zwiedzania wieczorem do 23:00 godz. Skorzystajcie z okazji, i nawiedźcie świątynie w Polsce.
·       W poniedziałek 2.9. będzie znów na mszy świętej 6:45 VENI SANCTE SPIRITUS i błogosławieństwo dzieciom z tornistrami na początku roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy dzieci i nauczycieli.
·       Od czwartku 5.9. będą na mszy świętej obrzędy przed chrztem dorosłego a po mszy świętej spotkanie starszych bierzmowańców. Spotkanie młodszych bierzmowańców w języku czeskim będzie w piątek 6.9. o 19:00 godz. w salce.
·       Państwo Strežowi będą wykładać w Jabłonkowie dla młodych w sobotę 7.9. 2019. Polecamy zwłaszcza bierzmowańcom. Bliższe informacje są na wywieszce.
·       W ramach projektu Dwa brzegi jedno źródło jesteście zaproszeni na dzień rodzin w niedzielę 8.9. 2019 od 14:00 godz. do kościoła parafialnego i na ogród. Program wisi we wywieszce.
·       Już tradycyjnie w ciągu roku będą się odbywać spotkania grup skautek i świetliczek. Pierwsze spotkanie jest w poniedziałek 9. 9. 2019. Dalsze informacje na plakacie we wywieszce.
·       Artykuły do parafialnego czasopisma „COR“ wysyłajcie proszę, do wtorku 10. 9. 2019
·       W sobotę 14. października będzie XVII. piesza pielgrzymka do Frydku. Informacje w gablocie.
·       Kto jeszcze nie oddał zgłoszeń, proszę oddajcie natychmiast na farze.
·       Honorawa straż Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na spotkanie do salki pod farą w czwartek 5.9. o 15:30, następnie na wieczorną mszę świętą i adorację w Getsemani.
·       Fatimski apostolat zaprasza do wspólnego przeżycia 1. soboty 7.9. Różaniec rano o 6:05 godz. Po polsku, po południu o 16:30 po czesku. Formacyjne spotkanie członków jest rano od 7:30 godz. w salce pod farą.
·       W nedzielę 8.9. jest całodzienna adoracja:
od 12:00
– Franciszkański zakon świeckich, następnie formacyjne spotkanie w salce. Od 13:00 cicha adoracja, od 14:00 program w ramach Dnia rodzin Od 16:00 do 17:00 adoracja za rodziny i nienarodzone dzieci z prośbą o wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

·       Dyżury w kancelarii: jak zwykle.
 
Niedziela 8.9. 2019                                                      23. NiedzieLa zwykła
Kolekta na potrzeby szkół katolickich
 
Porządek nabożeństw:         Kościół parafialny: 7:30 i 10:30 po polsku 9:00 i 17:30 po czesku
Pierwsza niedziela w miesiącu – całodzienna adoracja. O 14:30 msza święta po polsku. O 17:00 błogosławieństwo

Filie:
Sibica 7:30 godz. po czesku Żuków Górny 7:30 godz. po polsku
Mosty 9:00 godz. po czesku Ligota 9:00 godz. po czesku
      Koniaków - kiermasz 10:30 godz. po polsku