image006 image002 image001 image004 image003 image005 imagek001 imagek002 imagehz005 imagehz003 imagehz004

Oprava dlažby ve farním kostele NSJ

Oprava dlažby v prostorách

kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v Českém Těšíně


Logo.ct

Římskokatolická farnost Český Těšín obdržela od města Český Těšín začátkem roku 2020 dotaci ve výši 350.000 Kč.

Tato částka byla beze zbytku využitá na opravu dlažby v zadní části kostela.

Nejprve byla odstraněna původní dlažba. Část dlaždic s ohledem na své opotřebení byla již nepoužitelná, ostatní byly ponechány pro doplnění v částech kostela, s původní historickou dlažbou.

Následně byl odstraněn písek prolévaný vápnem, do kterého byla původní dlažba osazena a to až na udusanou zeminu (cca 20 cm). Po rozprostření plastové fólie a položení na distanční podložky kari sítě byly osazeny předem připravené rámečky pro revizní poklopy. Pak bylo přistoupeno k betonáži betonovou směsí pod dlažbu z domíchávače.  
Po jejím vytvrdnutí byla provedena do lepidla pokládka nové dlažby. Následně byla dlažba řádně vyspárována. Finální povrchovou úpravou dlažby je její impregnace po předchozím vyčištění.

Díky dotaci došlo k vizuálnímu zlepšení vstupu a celé zadní části kostela. Položením nové dlažby se také snížila možnost zranění návštěvníků (dlažba byla hrbolatá).

Dotace je propagována na webových stránkách Římskokatolické farnosti Český Těšín, v místě realizace, ve farní vývěsce, v tisku - Informace farníkům k probíhajícím investičním akcím farnosti.

V posledním čísle čtvrtletníku COR bude uvedena informace o čerpaných dotacích, v tom i o účelové dotaci města Český Těšín na opravu dlažby.

Dlažba před opravouDlažba po opravě