image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

PRVNÍ MARIÁNSKÉ SOBOTY V MĚSÍCI

v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

v Českém Těšíně

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety, v roce 1917.

6 : 05 hod  - Modlitba svatého růžence s rozjímáním (polsky)

6 : 45 hod - Mše svatá (polsky)

16 : 30 hod - Modlitba svatého růžence s rozjímáním (česky)

17 : 30 hod - Mše svatá s nedělní platností (česky)

Poznámka :

16 : 00 hod - formační setkání členů Fatimského apoštolátu v sálce pod farou

 
PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
1) Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)
2) Svaté přijímání na smír                            

3) 5 desátků svatého růžence
4) Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)


Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Pany Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.


Více na: www.cm-fatima.cz, www.fatima2017.cz


ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCIPodobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety, v roce 1917.


TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE
13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také
hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci. „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)


VELKÝ PŘÍSLIB 
O osm let později, 10. prosince 1925 se Panna Maria zjevila (s dítětem Ježíšem) Lucii v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“
Panna Maria poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. 
15. února 1926 se Lucii znovu zjevil Ježíš jako dítě v Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí: „Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“


DŮLEŽITOST TÉTO ÚCTY
Tato úcta znamená vnitřní jednotu Mariina Neposkvrněného Srdce s Nejsvětějším Srdcem Jejího Syna. I proto se památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie od roku 1969 slaví v sobotu po páteční slavnosti Božského Srdce. 
Svatý papež Jan Pavel II. ve své homílii ve Fatimě 13. 5. 1982 řekl: „Mariino srdce otevřené slovy, „Ženo, hle tvůj Syn“ (J 19, 26) je duchovně sjednoceno se srdcem jejího Syna, otevřeného kopím vojáka“. A právě v této úctě Ježíš touží sám po odčinění za hříchy, které probodávají bolestné srdce Jeho Matky, mateřský symbol její milosrdné lásky a touhy po spáse celého lidstva.


PROČ PRÁVĚ 5 PRVNÍCH SOBOT?
Známá je také pobožnost devíti prvních sobot, ale Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1) Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie
2) Rouhání proti Jejímu Panenství
3) Rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství
4) Rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží
5) Urážky těch, kteří ji hanobí v jejich obrazech a sochách. 


VELKÁ PŘISLÍBENÍ K POBOŽNOSTI 5 PRVNÍCH SOBOT
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. „Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše“. S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení. Sestra Lucie také řekla: „Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“


PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
1) Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)
2) Svaté přijímání na smír
3) 5 desátků svatého růžence
4) Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Pany Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.